Hozzászólások
Sisi Fórum » :: Sisi - Wittelsbach Erzsébet Amália Eugénia :: » Udvarhölgyek, bizalmasok
 Téma nyomtatása
Ferenczy Ida végakarata
Jtoti
http://www.bacs-k...04t-1.html

Péterné Fehér Mária fõlevéltáros, sok adatot gyûjtött és tanulmányt is írt ebben a témában.

Itt próbálom összeszedni az ide vonatkozókat!

Ferenczy Ida életében több alkalommal rendelkezett - halála esetén - vagyona hovafordításáról. 1881-tõl találtam bejegyzéseket Dömötör Sándor kecskeméti közjegyzõ ügykönyvében Ferenczy Ida rendelkezéseivel kapcsolatosan. 1881-ben pl. haszonbérleti szerzõdést kötött birtoka kezelésérõl, ugyancsak ebben az évben ajándékozási szerzõdést írt. Kinek? Nem tudjuk, mert ezek az iratok nem maradtak meg. Ugyancsak hiányoznak az 1901-ben, 1902-ben és 1904-ben tett végrendeletek is a közjegyzõ anyagából. Utóbbiak feltehetõen azért hiányoznak, mert ezeket visszavonta.
- 1907. november 9-én, Budapesten kelt Ferenczy Ida véglegesnek szánt végrendelete. Ebben rendelkezett minden vagyonáról, értéktárgyáról. A végrendelet így kezdõdik: " Alulírt Ferenczy Ida, annak elõrebocsátása mellett, hogy én már elõzõleg többrendbeli végrendeletet és pótvégrendeletet tettem, tekintve, hogy viszonyaim idõközben változáson mentek keresztül, s hogy elõbbi végrendeleteimnek több része már eddig is teljesedésbe ment: én minden eddig tett, bárhol létezõ végrendeletemet és pótvégrendeleteimet egész terjedelmükben visszavonom, érvényen kívül helyezem, s akarom és rendelem halálom esetére a következõket:
I. Boldog emlékû nagybátyám Ferenczy László után örökölt, a kecskeméti határban fekvõ szentkirály pusztai, és úgynevezett - városföldi - földbirtokaimat boldogult szeretett nõvérem Ferenczy Viktória Dubraviczky Elekné két leánya: Dubraviczky Aranka /:keresztleányom:/ és Dubraviczky Mariska fogják örökölni egyenlõ arányban...(1)
- Ferenczy Ida nem nevezte meg pontosan az ingatlanok nagyságát, csak azt, hogy a város határában hol terültek el: Szentkirályon és Városföldön.


[img]http://www.bacs-kiskun-leveltar.hu/V3/SP07_mbn/Gallery/pefm-04t-6-01p-k.jpg[/img] is not a valid Image.

[img]http://www.bacs-kiskun-leveltar.hu/V3/SP07_mbn/Gallery/pefm-04t-6-13p-n.jpg[/img] is not a valid Image.
családfája az érthetõség alátámasztására!

Így kezdõdik az írás, de számtalan kisebb és nagyobb birtokába került ingatlan és ingóság
felett rendelkezik itt részletekbe menõen!

De nagy hangsúlyt fektetett arra is hogy levelezését és papírjait, egyéb iratait, hozzá nagyon
közelálló Zoltán öccsére bízza!

"Íróasztalomat, casettjeimet – írta a végrendelet 8. pontjában, úgy a bennük levõ, mint azokon kívül bárhol található összes leveleimmel, a mindennemû irataimmal együtt egyedül keresztfiamnak Farkas Zoltánnak hagyom oly kéréssel, hogy azokat mûvelt lelkének, lovagias jellemének és nemes szíve legjobb sugallatának megfelelõ módon, rólam való kegyeletes megemlékezéssel kezelje,...ki kora gyermeksége óta szívemhez oly közel állott, s késõbb teljes bizalmamat és nagyrabecsülésemet is méltán kiérdemelte. Különösen felkérem õt, hogy végintézkedéseimnek s esetleg szóbeli utasításaimnak minden részét törvényes hivatásához képest híven, lelkiismeretes pontossággal foganatosítsa."[/b] A végrendelet végrehajtói tiszteletdíjára Farkas Zoltánnak 1 db Pesti Hazai Elsõ Takarékpénztár Egyesület-i részvényt jelölt meg.

Külön rendelkezett az Erzsébet királyné emlékére alapított múzeum anyagáról is

Ferenczy Ida alap végrendeletében (1907) gondoskodott az általa õrzött Erzsébet királynéval kapcsolatos emléktárgyakról is. Így szól a rendelkezése: "Hálás kegyelettel és odaadó hûséggel nagy számát õriztem azon emléktárgyakank, képeknek és egyéb tárgyaknak, melyekkel engem feledhetetlen emlékû fölséges királyném, hazánk Nagyasszonya, idõnként oly bõkezûleg kitüntetett, s melyeket én, mint legnagyobb kincsemet, mint fölséges Asszonyomra vonatkozó és emlékeztetõ szent ereklyéket hálás szívvel és a leghívebb kötelességérzettel gondoztam. Mindezeket, melyekrõl elõbbi végrendeletemben is részletesen megemlékeztem, a Király Õ Felsége legmagasb engedélyével jelenleg a budai királyi várpalotában berendezett - Erzsébet királyné múzeumba - legilletékesebb helyükre kiszolgáltattam, hol azokat kitûnõ honleányok hálás keze méltóképpen elhelyezte, s ezzel egy régi hõ óhajtásom ismét teljesedésbe ment.

Hogy milyen tárgyakat adott át Ferenczy Ida a múzeum számára, az kiderült a Szalay Imre által, aki a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója volt, 1907-ben, majd 1911-ben megjelentetett kiállítási katalógusból.

[img]http://www.bacs-kiskun-leveltar.hu/V3/SP07_mbn/Gallery/pefm-04t-6-17p-k.jpg[/img] is not a valid Image.

Ferenczy Ida a királynénak közel 100 különféle arcképét és szobrát, nagyszámú kéziratát, számos reá vonatkozó nyomtatványt s emléktárgyakat adott át a kiállítás céljára. Magának Ferenczy Idának volt a terve, hogy az emlékmúzeum a királyné egykori dolgozószobájának teljes berendezésével felszerelt szobából és egy nagyobb múzeumi terembõl álljon, s hogy az utóbbiban az emléktárgyak nyerjenek elhelyezést. Csak néhányat sorolok fel azok közül, amiket átadott Ferenczy Ida:

- Erzsébet királyné életnagyságú szobrának gipszöntvényét. (A szobrot fehér márványból Hermann Klotz bécsi szobrász készítette br. Nopcsa Ferenc, gr. Festetics Mária és Ferenczy Ida megrendelésére.)

- A királyné saját kezûleg írt magyar nyelvgyakorlatait tartalmazó 3 füzetet.

- A királyné történelmi tárgyú saját kezû gyakorlatait tartalmazó 2 füzetet.

- Erzsébet királynénak br. Eötvös Józsefhez 1867-ben írt leveleit.

- Heine költeményeinek zsebkiadását. Ezeket a királyné mindig magával vitte.

- Erzsébet királyné lovon ugratva. Charlton festménye után készült rézmetszet.

- Erzsébet királyné fekete bársony ruhában, Housegard kutyájával. Eredeti fényképet Rabending mûtermébõl. (Legalább 80 fényképet adott át Erzsébet királynéról.)

- Kis fekete keresztet, melyet a királyné magán hordott.

- Fekete lószõr kalapot, fekete legyezõt, egy pár fekete svéd bõrkesztyût, egy pár fekete topánt üveggyöngyökkel hímezve.

- Erzsébet királyné gödöllõi szobrának kicsinyített másolatát. (Eredetijét Róna József szobrászmûvész készítette bronzból.)

- Porcellán teáscsészét aljával, teáskannát.

- Fedeles csiszolt üvegpoharat. (Erzsébet királyné éveken át naponként ebbõl itta a frissen fejt tejet.)

- Orvosságos pohárkát.

- Legyezõt arannyal díszített gyöngyházvázon, elefántcsont színû selyemre festett rokokó jelenettel.

- Brosst, ezüst lóláb (skót munka) Erzsébet királyné sokat viselte.

- Villanycsengõ gombját „Ferenczy” felirattal, a csengõ Ferenczy Ida szobájában jelzett. stb.


Végrendeletében Ferenczy Ida végül saját temetésérõl is rendelkezett:

"... holttestem szülõföldemre, Kecskemétre hazaszállíttatván, vitessék az ottani plébániai nagytemplomba, s ott beszenteltetvén, a Szentháromság temetõben lévõ kápolnám sírboltjában, korábban elhalt kedveseim között, szeretett Viktória nõvérem mellé helyeztessék a megváltó Jézus nevében."

[img]http://www.bacs-kiskun-leveltar.hu/V3/SP07_mbn/Gallery/pefm-04t-6-18p-k.jpg[/img] is not a valid Image.
gyászhintó a templom elõtt

[img]http://www.bacs-kiskun-leveltar.hu/V3/SP07_mbn/Gallery/pefm-04t-6-19p-k.jpg[/img] is not a valid Image.
gyászmenet

[img]http://www.bacs-kiskun-leveltar.hu/V3/SP07_mbn/Gallery/pefm-04t-6-21p-k.jpg[/img] is not a valid Image.
a Ferenczy kápolna

Dr. Wágner Béla közjegyzõ még aznap, július 3-án, felbontotta és kihirdette Ferenczy Ida végrendeletét a pót-végrendeletekkel együtt. 1928. november 28-ára a kecskeméti Bíróság Pk: 4036/1928. sz. végzése alapján Wágner Béla elkészítette a hagyatéki jegyzõkönyvet.
Szerkesztette: Jtoti - 2013.04.12. 14:13
 
Ugrás a fórumra: