Hozzászólások
Sisi Fórum » :: Habsburg - Lotharingiai ház :: » Habsburg-Lotaringiai Ferenc Ferdinánd fõherceg
 Téma nyomtatása
Élete
Jtoti
[wiki]Habsburg-Lotaringiai Ferenc Ferdinánd fõherceg[/wiki]

m.blog.hu/ko/konzervatorium/image/FFelo.jpg

http://konzervato..._ferdinand

http://www.kastel...F6887.html

Ferenc Ferdinánd

Ferenc Ferdinánd az Osztrák-Magyar Monarchia szerencsétlen sorsú trónörököse az ellene elkövetett merénylet következtében az elsõ nagy világégés öntudatlan "okozójává" vált. Politikusként sokan nem szívlelték, apaként viszont annál sikeresebb volt.

1863. dec. 18-án született Grazban Károly Lajos fõherceg (Ferenc József öccse) és Mária Annunciata legidõsebb fiaként.
Hét éves volt, amikor anyja meghalt. Mostohaanyja, a portugál Mária Terézia vette át nem sokkal késõbb a nevelését.

1889-ben váratlanul meghalt Rudolf trónörökös, és kimondva-kimondatlan (akarva-akaratlanul) mindenki õt tekintette az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösének, bár hivatalosan csak 1896-ban, apja halálakor nyilvánították a Monarchia trónörökösének. Tõle is, mint korábban Rudolftól a Monarchia megmentését várták, mivel úgy élték, hogy Ferenc Józseffel együtt a birodalom is elaggottá vált.

Szigorúan katolikus családi légkörben, konzervatív házitanítók felügyelete mellett nevelkedett. Katonai neveltetésének végén Sopronban szolgált (1890-1892), ahol tartós ellenszenv alakult ki benne a magyarok iránt. A soproni Nádasdy-huszárezredhez került, ahol idõvel ezredparancsnokká léptették elõ. Ferenc József azzal a szándékkal küldte a Bécshez közel lévõ magyar városba, hogy megismerje a magyarokat, és elsajátítsa a magyar nyelvet. Ez utóbbi tehertétellel azonban nem igazán tudott megbirkózni. Az sem tette szimpatikussá Magyarországot, hogy kedvenc városát, Prágát kellett otthagynia a magyar "tanulmányút" kedvéért. Ezért 1892-ben, amikor dandártábornokká történt kinevezésével új állomáshelyet kellett kijelölni, akkor Ferenc Ferdinánd azt a feltételt szabta, hogy ne Magyarországon legyen új állomáshelye. (A csehországi Budweisba került, s itt ismerkedett meg késõbbi feleségével is.)
1892-ben tíz hónapos világ körüli útra indult, úti élményeirõl naplót vezetett. Az utazás valódi oka súlyos tüdõbaja volt, emiatt szorult hosszas kúrára, de vasakaratával és az Alpokban, Földközi-tengeren, Egyiptomban végzett kúráknak köszönhetõen váratlanul meggyógyult. 1898-ban a "legfõbb hadúr rendelkezési állományába" helyezték, és a császár helyettese lett katonai ügyekben.

Ferenc Ferdinánd szeretett utazni, legszívesebben civilben, anélkül, hogy felismerhették volna, és - ahogy az akkoriban szokásos volt - mindenfajta testõrség nélkül. 1892-1893-as világkörüli útja legismertebb. Akkor szerette meg a tengert, visszatérése után lett a régi Ausztria legexkluzívabb jachtklubjának, a cs. és kir. jachtosztagnak a parancsnoka.
Ferenc Ferdinánd látta utazása során, hogy mennyire fontos egy saját flotta. Trieszt, Fiume, Póla voltak Ausztria-Magyarország legnagyobb kikötõi, az osztrák-magyar kereskedelmi hajók az egész világot bejárták.

A szerelem nem ismer rangokat

Csehországi tartózkodása idején lángoló szerelem gyúlt Chotek Zsófia grófnõ iránt, de származása, vagyis "alacsony" rangja miatt az uralkodó, Ferenc József ellenezte a házasságot. 1894-ben éppen helyõrségi szolgálatát töltötte Prágában, egy estélyen ismerte meg Chatkowa és Wognin a grófnõjét .Szerelem volt az elsõ látásra , mivel ezután azonnal viszonyt kezdtek egymással, az elsõ idõkben titokban és különféle helyeken találkoztak. Ez addig ment jól , amíg a trónörökös tüdõpanasza szét nem választotta a szerelmeseket. Ferenc Ferdinándnak ismét el kellett utaznia déli tájakra, hogy kúrálja magát.
Ezen idõ alatt azonban lángoló szerelmes leveleket írtak egymásnak és a fõherceg naponta türelmetlenûl várta a postát.
Czotek Zsófia négy évvel volt fiatalabb, mint a herceg és régi cseh fõnemesi családból származott. Édesapja fõstrázsamesterként a császár legmagasabb udvari nemességéhez tartozott.
Zsófia magas termetû, karcsú volt és ezzel ellentmondott a kisebb és molettebb nõk akkori szépségideáljának.
Édesapja révén az akkoriban Pozsonyban székelõ Frigyes feleségének, Izabella fõhercegnõnek az udvarhölgye lett.
Ferenc Ferdinánd gyakran utazott az imént megnevezett városba, amíg egy nap elhagyta az óráját és azt azután az ifjú Czhotek grófnõnél találták meg.Tökéletese botrány lett, és a szegény grófnõt azonnal kiutasították a fõhercegi házból.
A Fõherceg dacosan reagált és minden kapcsolatot megszakított a rokonaival.
Így figyelt fel Ferenc József az ügyre aki a trón örökösét Ferenc Ferdinándot soha nem szívlelte túlságosan.
Az asszonyokat illetõen õ maga sem vetette meg sohasem a jó falatokat és az örököseinek azt ajánlotta , hogy az asszonyt tekintsék "cicababának" és kezeljék is egyenrangú a Habsburgok szemében, ilyenek csak az uralkodó királyi házakból származó hercegnõk voltak. Ferenc Ferdinánd szilárdan elhatározta, hogy elveszi Zsófiát. Ferenc József ugyancsak hajthatatlannak mutatkozott, két lehetõséget kínált: vagy a házasságról, vagy a trónöröklésrõl való lemondást.és a parttalannak tûnõ vita azzal a félig sikerült kompromisszummal zárult, hogy csak akkor veheti feleségül Zsófiát, ha lemond a rangon aluli házasságból származó gyermekeinek trónöröklési jogáról. (A nyilatkozattételre 1900. június 28-án került sor!).
Kénytelen volt vonakodva de engedni, mert, ha Ferenc Ferdinándot kizárja a trónutódlásból akkor öccse Ottó követte volna, akit a szifilisz már igen megviselt és aki egyik botrányt a másik után szállította.
1900-ban meg is kötötték a házasságot, a reichstadti kastélyban. A fõhercegi ház valamennyi férfitagja és a trónörökös fiútestvérei is tüntetõleg távol maradtak a ceremóniától. A családi idillt ez a feltétel sem zavarta meg, és a trónörökösnek, valamint a Hohenberg grófnõi rangra és hercegnõi címet elnyert Zsófiának három gyermeke született. Életük nagy részét különbözõ kastélyaikat járva töltötték, kedvenc helyük Konopiste volt, de szívesen tartózkodtak a Lacroma nevû jacht fedélzetén is.
Ferenc Ferdinánd, ha hirtelen ember is volt, de remek családapa. Az udvar második embereként betöltött szerepét különválasztotta családjától. Nagyon bosszús volt, amikor egyszer meglátták, amint egyik gyermeke a hátán lovagolt.


A gyerekek: Zsófia (1901), Miksa (1902), és Ernõ (1904).

m.blog.hu/ko/konzervatorium/image/FFfamily3.jpg

Utolsó utazása a boszniai katonai hadgyakorlatokhoz vezette Ferenc Ferdinándot és nejét, ahol különbözõ vallású népek éltek. A látogatás célja nem az ortodox szerbek provokálása volt, mint ahogy azt késõbb állították. A hivatalos Sz@rajevói látogatás során 1914 június 28-án, vasárnap, egy fantasztikus serdülõkorú merénylõ agyonlõtte a trónörököst és nejét. Ausztria-Magyarországnak Németországhoz való viszonya szabta meg az események további menetét: a monarchia belesodródott a világháborúba. Az a legenda, hogy Konopischtban beszélték meg a világháborút, 1921-ben a csehszlovákiai birtokok elkobzásához vezetett.
Egy 9 mm-es browninggal ölték meg a trónörököst és nejét. Földi maradványaikat hajón és vonaton szállították Artstettenbe, ahol eltemették õket. A gyilkost 20 évre ítélték el (miután még fiatalkorú volt). Még a háború alatt meghalt TBC-ben - abban a betegségben, amelyet Ferenc Ferdinánd legyõzött.

Artstetent egykoron Ferenc Ferdinánd nejének szánták özvegyi lakhelyéül. Miután 1908-ban a Belvederben egy fiúgyerek halva született, Ferenc Ferdinánd Artstettenben kriptát építetett, amelyet 1917-ben szépen kibõvítettek, miután Artstetenbõl "búcsújáró hely" lett, Ernõ halála után (1954) a déli terasz alatt új Hohenberg-kriptát építetett, amely nem áll a nyilvánosság rendelkezésére.

YouTube Videó


Házasságából három utód született, akik a ****ajevói merényletet követõen fiatalon árvák maradtak. Az artstetteni kastély Miksa fiára szállt, akit 1938-ban Ausztria német bekebelezése elleni tiltakozás miatt öccsével együtt Dachauba deportáltak. A nácik által elkobzott kastély a háború után visszakerült a családhoz. Miksa 1962-es halálát követõen a birtok és a kastély fiára, Ferencre, Hohenburg hercegére szállt, aki Erzsébetet, a luxemburgi és bourbon-pármai család sarját vette feleségül. Az õ lányuk Anna hercegnõ, Artstetten mai tulajdonosa.

YouTube Videó


A trónörökös javarészt családjának élt, a politikai, illetve hivatalos ügyek intézését követõen a zárkózott, morózus emberbõl engedékeny, meleg szívû apa vált. Szenvedélyes utazó volt, 10 év alatt kb. 300 ezer km-nyi utat tett meg. Az utazás mellett a vadászat volt a másik szenvedélye. Emellett szívesen kertészkedett, amire felesége vette rá. Szenvedélyes régiséggyûjtõ is volt, fõleg az osztrák népmûvészet tárgyait gyûjtötte - ez annál inkább meglepõ, mivel a birodalom nemzetiségeivel nem igazán szimpatizált.
Szerkesztette: Jtoti - 2011.07.18. 21:02
 
Ugrás a fórumra: